Bani de liceu

Cerere pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”

Calendarul de desfășurare al Programului este următorul:
15 septembrie – 25 septembrie – depunerea cererilor pentru Programul național de protecție socială „Bani de liceu”;
26 septembrie – 15 octombrie – efectuarea anchetelor sociale și evaluarea eligibilității cererilor depuse;
26 septembrie – 16 octombrie – centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat;
17 octombrie – afișarea pe internet a listei beneficiarilor;
18 octombrie – 21 octombrie – depunerea contestațiilor;
22 octombrie – 25 octombrie – rezolvarea contestațiilor.

Legislație

  1. HOTĂRÂRE Nr. 1488 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu”
  2. ORDIN Nr. 4839 din 1 octombrie 2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”
  3. Hotărârea Guvernului nr.712/2018 pentru modificarea art.2 al Hotărârii Guvernului nr. 1488/2004- cuantum modificat la 250 lei lunar începând cu anul școlar 2018-2019

Lista beneficiarilor și actele normative care reglementează acest program se regăsesc pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării: https://www.edu.ro/bani-de-liceu

Precizări suplimentare

Elevii din învăţământul profesional nu pot beneficia simultan de „Bursa profesională“ şi de sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu“.

La stabilirea venitului brut lunar/membru de familie se iau în calcul toate veniturile brute cu caracter permanent realizate de membrii familiei:

• Salariile

• Veniturile din activităţi independente

• Pensia alimentară

• Pensia

• Pensia de urmaş

• Chiriile

• Dividentele

• Alocaţia de plasament

• Tichetele de masă şi tichetele cadou

• Altele.

Nu se iau în calcul:

– alocaţia de stat

– alocaţia suplimentare sau complementare

– burse de studii

– burse sociale

– alte ajutoare cu caracter social temporare.

Termenul „familie” desemnează soţul şi soţia sau soţul şi soţia şi copiii lor, necăsătoriţi, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

Sunt necesare următoarele documente:

– Dosar cu şină;

– Cerere tip pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”;

– Adeverinţe de venit BRUT sau / şi cupoane de pensie/pensie alimentară/pensie de urmaş în original pe ultimele trei luni (iunie, iulie, august) ale părinţilor/tutorilor legali şi ale fraţilor majori care realizează venituri şi locuiesc împreună cu părinţii (unde este cazul);

– Certificat emis de către Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Fiscale a primăriilor, din care să rezulte dacă membrii familiei figurează sau nu în evidenţa primăriei cu bunuri impozabile (case, apartamente, terenuri intravilane, autoturisme, scutere, venit, etc);

– Adeverinţă din care să rezulte dacă membrii familiei figurează sau nu în proprietate cu teren agricol (Se eliberează de către primării);

– Declaraţie conturi bancare pentru membrii familiei. Nu se aplică pentru studenţi, elevi, preşcolari;

– Copii după cărţile de identitate/ certificatelor de naştere ale părinţilor / tutorilor, elev;

– Copii după cărţile de identitate / certificatelor de naştere ale fraţilor aflaţi în întreţinerea părinţilor /tutorilor;

– Adeverinţă de elev / student pentru fraţii care au această calitate;

– În caz de divorţ – hotărârea de divorţ în copie din care să reiasă custodia elevului şi cuantumul pensiei alimentare;

– Pentru elevii care au părinţi sau întreţinători legali care nu realizează niciun fel de venit lunar permanent se solicită declaraţie pe proprie răspundere notarială cum că nu realizează venituri (inclusiv pentru fraţii majori care locuiesc împreună, nu sunt elevi sau studenţi şi nu au venituri cu caracter permanent);

– În cazul copiilor adoptaţi sau cu tutori legali este necesar actul prin care se precizează tutorele elevului – copie

– Acte doveditoare ale statutului juridic sau medical al elevului (unde este cazul);

– Pentru orfani se solicită copie după certificatul de deces al părintelui;

– Adeverinţă care să precizeze numărul de absenţe nemotivate şi media generală din anul şcolar precedent (elevii claselor a IX-a se vor adresa şcolilor generale unde au absolvit clasa a VIII-a);

– Anchetă socială (este efectuată de serviciul de Asistenţă socială din cadrul primăriilor) conform Legii 416/2001.

Atenţie!

Documentele depuse în copie la dosar vor fi prezentate şi în original, iar pe copie se va trece menţiunea „conform cu originalul” pe fiecare pagina sau act.