ROSE -Pro-BAC/Adolescent în secolul XXI

Proiectul privind Învățământul Secundar

ROSE

Obiectiv general:

Îmbunătăţirea accesului elevilor la un învăţământ de calitate prin creşterea eficienţei interne a şcolii reflectată în rate mai mari de absolvire a liceului și promovare a examenului de bacalaureat.

Ținta strategică corelată cu acțiunile din PAS pentru atingerea obiectivului:

  • Creșterea valorii resurselor pentru finanțarea procesului didactic;
  • Îmbunătățirea mecanismelor pentru informarea elevilor și a familiilor elevilor privind oportunitățile de carieră, ofertă educațională prin acțiuni de orientare și consiliere pentru carieră;
  • Întocmirea unui plan de măsuri cuprizând activități în vederea ameliorării rezultatelor elevilor la examenul de bacalaureat;
  • Asigurarea unui program de activități remediale/pregătire suplimentară a elevilor din anii termianli și dina nii ce preced anii terminali la disciplinele de examen.

Obiective  specifice:

  • creșterea randamentului școlar pentru minim 80 elevi din liceu prin participarea la 6 tipuri  de activități pedagogice și de sprijin pe parcursul celor 4 ani de derulare a proiectului;
  • asigurarea premiselor dezvoltării personale în vederea integrării în societate a peste 80 elevi prin implicarea în minim 4 activități extracurriculare distribuite în medie câte 4/an pe parcursul celor 4 ani de derulare a proiectului;
  • creșterea motivației pentru studiu prin implicarea a minim 70 de elevi în 2 tipuri de activități: de coaching și consiliere, pe parcursul celor 4 ani de derulare a proiectului;
  • îmbunătăţirea condiţiilor de studiu din liceu oferite elevilor din grupul țintă, prin achiziţia de materiale didactice, mijloace TIC și echipamente IT de ultimă generaţie pe parcursul celor 4 ani de derulare a proiectului;
  • crearea unui mediu educaţional care să stimuleze procesul instructiv-educativ prin regândirea spațiului destinat cabinetului de matematică și celui de limba și literatura română în al doilea și al treilea an de derulare a proiectului;

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului:

Minim 80 de elevi / an de derulare al proiectului, clasele IX—XII, învățământ liceal de zi -beneficiari direcţi; cadre didactice, părinţi, membri ai comunităţii locale – beneficiari indirecţi.

Indicatori de rezultat

Procentul elevilor beneficiari ai activităților proiectului care sunt în progres școlar %   5% 10% 15% 20%
Reducerea absenteismului elevilor implicați în activitățile din cadrul proiectului %   2% 5% 7% 10%
Numărul elevilor aparținând unor grupuri dezavantajate participanți la proiect nr.   20 22 24 25

Strategia de continuare pe termen mediu și lung a activităților proiectului

Proiectul ROSE este un proiect realist ce oferă elevilor, pe termen lung, o alternativă educațională plăcută şi eficientă. Proiectul va genera efecte pozitive pe termen lung prin elaborarea, testarea și implementarea unui sistem unitar tip „Pregătire suplimentară”, prin activități extracurriculare menite să suscite interesul elevilor implicați.

De asemenea, consilierii școlari vor putea desfășura cu viitoarele generații de elevi,  activități de asistență psihopedagogică similare cu cele implementate în proiect, sprijinindu-i și prin activități de consiliere individuală și/sau de grup pentru managementul stresului, managementul eficient al timpului, etc. 

Experiența acumulată în derularea acestui proiect  va facilita elaborarea unor propuneri noi  și accesarea altor finanțări, cu sprijinul managementului școlii. Materialele realizate in proiect vor constitui o bază de plecare pentru viitoare activitati educative destinate elevilor, profesorilor şi membrilor comunităţii. Participanţii la proiect vor dobândi experientă în initierea si implementarea altor proiecte destinate dezvoltării cultural-educative a adolescenţilor, putând astfel să împărtăşească din experienţa acumulată şi altor tineri membrii ai grupului lor de cunoscuţi, şi să participle la alte proiecte accesate fie de şcoală, fie de alte instituţii din comunitate.

Din perspectiva tehnică și financiară, se va îmbunătăți baza tehnico-materială a liceului iar dotările obținute în cadrul proiectului ROSE vor favoriza organizarea de activități instructiv-educative interactive centrate pe elev. Se va asigura accesului elevilor la materiale documentare tipărite, multiplicate, sau pe suport electronic realizate în cadrul activităților proiectului.

Valorificarea rezultatelor proiectului se va realiza atât prin crearea unei pagini de promovare în mediul virtual, cât şi prin publicarea unor articole în revista Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanţa şi în alte mijloace media locale. Astfel, cei implicaţi au oportunitatea de a împărtăşi colegilor experienţele trăite, exemple de bună practică ce îşi pot gasi un ecou în inimile altor adolescenţi care, astfel, vor fi stimulaţi să participe pe viitor la una dintre activităţile proiectului.

Beneficiarii acestui proiect sunt elevi care provin din liceul nostru. Aceștia pot mediatiza activitățile proiectului în grupurile de prieteni, contribuind astfel la promovarea imaginii școlii în comunitate.

La nivel național putem spune că proiectul contribuie la însușirea și aplicarea principiilor dezvoltării durabile în perioada imediat următoare, precum recuperarea decalajului față de nivelul actual de performanță al celorlalte state ale U.E, crearea unei culturi a calității la nivelul instituției școlare.