Legislație

* LEGEA Nr.1 din 5 ianuarie 2011-Legea educaţiei naţionale

* ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 16 ianuarie 2020 pentru completarea art. 284 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

* LEGE nr. 109 din 3 iulie 2020 pentru completarea art. 70 și art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

*ORDINUL nr.4183/4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

*Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4742/10.08.2016- Statutul elevului

MATERIALE DE INFORMARE PREVENTIVĂ

*Comportament corect in caz de alarmare-Informatii pentru elevi

*Simboluri internaționale pentru diferite marcaje

* Utilizarea stingatoarelor

* Reguli de comportament în caz de cutremur în școală

* Reguli de comportament după cutremur

* Semnale alarmare acustică

POSTERE – MĂSURI DE PREVENȚIE ȘI PROTECȚIE

PREVEDERI DECONT TRANSPORT ELEVI

HOTĂRÂREA NR. 435/28.05.2020

LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE

#M62

ART. 84*)(1) Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic.

#M18 (2) Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de transport prevăzute la alin. (1), pe tot parcursul anului calendaristic.

#B(3) Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă.

#M55(3^1) Elevilor de nivel liceal care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu la filiera/profilul/specializarea solicitată li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă.

(3^2) Prin derogare de la prevederile art. 43lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, tariful maxim per kilometru aferent abonamentului de transport rutier prevăzut la alin. (3) şi (3^1) se stabileşte şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului**).

(3^3) Metodologia de calcul al tarifului maxim prevăzut la alin. (3^2) şi valorile aferente se aprobă prin hotărâre a Guvernului**).

(3^4) Operatorul de transport rutier are obligaţia să emită abonamente pentru transportul elevilor şi să asigure transportul rutier al elevilor potrivit prevederilor alin. (3^2).

#M62(4) Elevii beneficiază de tarife reduse cu minimum 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice